Thực hiện theo công văn mới nhất 1329/UBND-KGVX ngày 15/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa và công văn số 268/SGDĐT-VP Ngày 15/2/2020 của Phòng giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, phụ huynh tiếp tục cho cháu nghỉ học đến hết tháng 02/2020 để đảm bảo sức khỏe cho trẻ tạo sự yên tâm cho phụ huynh chống dịch bệnh Covid-19.

Để đảm bảo sức khỏe cho trẻ tạo sự yên tâm cho phụ huynh chống dịch bệnh Covid-19 học sinh nghỉ học hết tháng 02/2020.  Sau đây là công văn