Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020 của trường MN Sóc Nâuvề việc tổ chức họp phụ huynh học sinh

Căn cứ kế hoạch 126.KH-MNSN ngày 09 tháng 09 năm 2019 của trường MN Sóc nâu về kế hoạch hội nghị PHHS năm học 2019 - 2020, 

ngày 14/09/2019. Trường Mầm non Sóc Nâu sã tiến hành hội ghị PHHS với sựa có mặt của 185/192 phụ huynh.

qua cuộc họp phụ huynh đã đóng góp rất nhiều ý kiến rất hữu ích cho trường. Điều đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc chăm sóc và giáo dục của truingwf MN Sóc Nâu. Sau đây là mtj số hình ảnh của buổi họp