Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/ĐTN, ngày 8/4/2019 của huyện Đoàn Cam Lâm về tổ chức buổi nói chuyện về tình hình biển đảo và bảo vệ chủ quyền biển đảo nước ta

Biển Đông đóng vai trò quan trọng đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, chúng ta đã tích cực triển khai các hoạt động nhằm quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, bảo vệ các lợi ích quốc gia trên biển.

Vị trí, tầm quan trọng của Biển Đông và những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo . Chính vì vậy Đoàn Cam Lâm đã tổ chúc buổi nói chuyện về tình hình biển đảo và bảo vệ chủ quyền biển đảo nước ta để chúng ta thấy được tầm qua trọng của biển đảo. Sau đay là một số hình ảnh của buổi nói chuyện

Buổi nói chuyện ở xã Cam An Nam - Cam Lâm

Buổi nói chuyện ở xã Cam An Nam - Cam Lâm

Sau buổi triệu tập nói chuyện ở hai đơn vị, đoàn thanh niên đã rất hiểu rõ được tầm quan trọng của chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, bảo vệ các lợi ích quốc gia trên biển.