HIỆU TRƯỞNG GIAI ĐOẠN 1986 ĐẾN 2011

HIỆU TRƯỞNG TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2011

HỌ VÀ TÊN: TRẦN THỊ ANH KIM

SINH: 2/1/1963

TĐCM: ĐH SƯ PHẠM MẦM NON

NĂM VÀO NGÀNH: 1986

HIỆU TRƯỞNG TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2015

HỌ VÀ TÊN: LÊ THỊ PHƯƠNG LOAN

SINH: 5/11/1979

TĐCM: ĐH SƯ PHẠM MẦM NON

NĂM VÀO NGÀNH: 1902

SỐ ĐT: 0918222967

HIỆU TRƯỞNG GIAI ĐOẠN 2015 ĐẾN 2018

HỌ VÀ TÊN: TRẦN THỊ ANH KIM

SINH: 2/11/1963

TRÌNH ĐỘ: ĐH SPMN

SỐ ĐT: 01678323838

HIỆU TRƯỞNG TỪ NĂM 2019 ĐẾN NAY

HỌ VÀ TÊN: LÊ THỊ PHƯƠNG LOAN

SINH: 5/11/1979

TĐCM: ĐH SƯ PHẠM MẦM NON

NĂM VÀO NGÀNH: 1902

SỐ ĐT: 0918222967